مجید زمانی که در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۸ و در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده بود ساعت ۲۲:۳۰ روز دوشنبه ۲ آذر ۱۳۸۸ پس از تحمل ۱۵۳ روز بازداشت موقت آزاد شد. مجید زمانی، فارغ التحصیل دانشگاه های تهران، ایلینوی و کلمبیا است و برای بانک جهانی و مجمع مجالس آسیایی کار کرده است. در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، مجید زمانی تبلیغات تلفنی ستاد آقای موسوی را اداره می کرد.

طی ماه گذشته در حدود هزار نفر از دانشگاهیان و دوستان وی در ایران و کشورهای مختلف جهان طی نامه ای از ریاست قوه قضاییه ایران خواسته بودند که به بازداشت ناموجه مجید زمانی خاتمه داده شود. بدنبال ملاقات هفته پیش والدین آقای زمانی با دادستان تهران، این نامه تقدیم ایشان شد و متعاقباً شعبه ۲ بازپرسی دادگاه انقلاب پس از بررسی مجدد پرونده و تخفیف اتهامات وارده، رای به آزادی آقای زمانی با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی داد. تاریخ دادگاه هنوز مشخص نشده است.

بدینوسیله از کلیه کسانی که در این شرایط سخت در کنار ما بودند و به نوعی به آزادی مجید کمک کردند از صمیم قلب قدردانی می کنیم.

خانواده مجید زمانی

Majid Zamani, who was arrested on June 23, 2009 in the aftermath of the Iranian presidential elections, was released on bail on the 23rd of November 2009, after spending 153 days in jail. Majid is a graduate of Tehran University, University of Illinois, and Columbia University, and has worked for the World Bank and the Asian Parliamentary Assembly. During the election campaigns leading to the 10th Iranian presidential election, he was the telephone campaign manager of the opposition candidate, Mir Hossein Mousavi.

Over the last month, around a thousand academicians and friends of Majid from all around the world signed a petition to request Majid's release. After a meeting between Majid's family and the public prosecutor of Tehran during which this petition was presented to the public prosecutor, the revolutionary court reduced charges against Majid, and released him on bail. No date is set for the trial.

Hereby, we sincerely thank all of you who have been with us through these difficult times and have helped in securing Majid's release.

Majid Zamani's family


Majid after release